Director of People and Culture

Cardiff Metropolitan University

  • Permanent
  • Cardiff, Wales
The following job is no longer available:
Director of People and Culture
Reference:AQ2225
Specialisms:Education
Date posted:3rd October 2023
Closing date:27th October 2023

Director of People and Culture

Salary – Competitive
Based – Cardiff/hybrid

Cardiff Metropolitan University is a driver of education and social transformation, a catalyst for innovation and the economy, and a key contributor to inclusive and sustainable growth in Wales and the wider world. The University has grown significantly in size and turnover over the last five years and recruitment, retention, and continuous development of both our talented workforce and our culture are key to our success. Ranked 2022/23 No. 1 UK University for Sustainability in the People and Planet Green League in December 2022, UK and Ireland University of the Year 2021 by The Times Higher Education in December 2021, and Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times in September 2020, Cardiff Met is a community of over 12,500 students and 1,600 staff based at our two main Cardiff campuses, with a further 13,500 students studying Cardiff Met degrees with our 13 international partners in 13 countries.

The University’s strategic plan, Strategy 2030, focuses on ‘Belonging and Becoming’, enabling students, staff, and partners to fulfil their life chances and those of the communities and economies they belong to. The strategy builds on the successes of the last five years and represents the next phase in the University’s journey of diversification, growth, and improvement.

We are now seeking to appoint an outstanding leader as our next Director of People and Culture. The Director will be central to the University’s ambitions outlined in Strategy 2030. The new Director will lead the Enabling People Strategy, which is integral to the University’s success, supporting a high-performance culture that is values-driven, supportive, and agile, enabling our people to use their talents to thrive and succeed and to work in partnership so that our students have outstanding learning, teaching, and research experiences and outcomes.

The successful applicant will have a significant track record of successful leadership of a high-performing People function within a complex organisation where efficiency, high quality customer service and excellent performance are paramount, and people are at the heart of organisational success. Strategic vision, aligned to the University’s ambitions, will be essential to succeed. Candidates will also have the personal credibility, expertise, communication, negotiation, and people skills to initiate and manage change and contribute to senior level decision-making across all aspects of university business.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.

 

Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant

Cyflog – Cystadleuol
Wedi’i leoli – Caerdydd/hybrid

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn sbardun i addysg a thrawsnewid cymdeithasol, yn gatalydd ar gyfer arloesi a’r economi, ac yn gyfrannwr allweddol at dwf cynhwysol a chynaliadwy yng Nghymru a’r byd ehangach. Mae’r Brifysgol wedi tyfu’n sylweddol o ran maint a throsiant dros y pum mlynedd diwethaf ac mae recriwtio, cadw a datblygu parhaus ein gweithlu dawnus a’n diwylliant yn allweddol i’n llwyddiant. We ennill y safle gyntaf Prifysgol ar gyfer Cynaliadwyedd 2022/23 yn y “People and Planet Green League”  ym mis Rhagfyr 2022, Prifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2021 gan Times Higher Education ym mis Rhagfyr 2021, a Phrifysgol Cymru y Flwyddyn 2021 gan y Times a’r Sunday Times  ym mis Medi 2020, mae Met Caerdydd yn gymuned o dros 12,500 o fyfyrwyr a 1,600 o staff wedi’u lleoli yn ein dau brif gampws yng Nghaerdydd ynghyd a 13,500 o fyfyrwyr eraill yn astudio graddau Met Caerdydd gyda’n 13 partner rhyngwladol mewn 13 gwlad.

Mae cynllun strategol y Brifysgol, Strategaeth 2030, yn canolbwyntio ar ‘Berthyn a Dod’, gan alluogi myfyrwyr, staff a phartneriaid i gyflawni eu cyfleoedd bywyd a’r cymunedau a’r economïau y maent yn perthyn iddynt. Mae’r strategaeth yn adeiladu ar lwyddiannau’r pum mlynedd diwethaf ac yn cynrychioli’r cam nesaf yn nhaith arallgyfeirio, twf a gwella’r Brifysgol.

Rydym nawr yn awyddus i benodi arweinydd rhagorol fel ein Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant nesaf. Bydd y Cyfarwyddwr yn ganolog i uchelgeisiau’r Brifysgol a amlinellir yn Strategaeth 2030. Bydd y Cyfarwyddwr newydd yn arwain y Strategaeth Galluogi Pobl, sy’n rhan annatod o lwyddiant y Brifysgol, gan gefnogi diwylliant perfformiad uchel sy’n cael ei yrru gan werthoedd, cefnogol ac ystwyth, gan alluogi ein pobl i ddefnyddio eu doniau i ffynnu a llwyddo ac i weithio mewn partneriaeth fel bod gan ein myfyrwyr brofiadau a chanlyniadau dysgu, addysgu ac ymchwil rhagorol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus hanes sylweddol o arweinyddiaeth lwyddiannus o swyddogaeth Pobl sy’n perfformio’n dda mewn sefydliad cymhleth lle mae effeithlonrwydd, gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel a pherfformiad rhagorol yn hollbwysig, ac mae pobl wrth wraidd llwyddiant sefydliadol. Bydd gweledigaeth strategol, sy’n cyd-fynd ag uchelgeisiau’r Brifysgol, yn hanfodol er mwyn llwyddo. Bydd gan ymgeiswyr hefyd y sgiliau personsol o hygrededd, arbenigedd, cyfathrebu, negodi a phobl i gychwyn a rheoli newid a chyfrannu at wneud penderfyniadau ar lefel uwch ar draws pob agwedd ar fusnes prifysgol.

I ddarganfod mwy am y cyfle hwn, cliciwch: https://andersonquigley.com/prifysgol-cyfarwyddwr-pobl-a-diwylliant/

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i’n hymrwymiad i recriwtio a chadw’r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  

Cardiff Metropolitan University

View the recruitment website
Any questions?

If you have any questions about your application, please get in touch.

Contacts