Director of Campaigns and Brand Marketing / Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd a Marchnata Brand

Bangor University

  • Permanent
  • Gwynedd, Wales
The following job is no longer available:
Director of Campaigns and Brand Marketing / Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd a Marchnata Brand
Reference:AQ1725
Specialisms:Education, Marketing
Date posted:22nd February 2023
Closing date:27th March 2023

With its main campus located in one of the most beautiful regions of the UK, between the Snowdonia National Park and Anglesey, Bangor University has occupied a central role in the educational provision of the area since its foundation in 1884. With approximately 10,000 students and 2,000 staff, the University offers a wide range of academic provision grouped in three Colleges.

As part of an ongoing investment in marketing, communications and recruitment the University is now looking to appoint to the new role of Director of Campaigns and Brand Marketing whose portfolio of brand activities will significantly increase the number of applications to Bangor University and enhance our brand recognition and corporate identity. Reporting to the Chief Marketing Officer and part of the Directorate Senior Management Team, the role will have a high profile as you proactively and constructively challenge conventional thinking enabling the University to achieve its ambition of increasing student recruitment at all levels.

Creative with the ability to innovate, you will bring significant experience of brand leadership in higher education and be seeking an opportunity to break the mould and develop award winning campaigns.  Comfortable in a leadership role you will be an assured, persuasive and confident communicator, someone who seeks innovative solutions, with imagination and creativity, inspiring trust and respect across our community.

Closing date: Midday, Monday 27 March 2023.

Bangor University values the diversity of all our staff and the enrichment this brings to our community. We are committed to an inclusive and supportive environment for all who come to work with us. We aim to take every opportunity to progress equality and diversity and actively encourage applications from candidates who are underrepresented at this level.

 

Mae prif gampws Prifysgol Bangor wedi ei leoli yn un o ardaloedd prydferthaf Prydain, rhwng Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn, ac mae wedi chwarae rhan ganolog yn narpariaeth addysgol yr ardal ers ei sefydlu ym 1884. Mae gan y brifysgol oddeutu 10,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, ac mae’n cynnig amrywiaeth dda o ddarpariaeth academaidd trwy dri o golegau.

|Fel rhan o fuddsoddiad parhaus mewn marchnata, cyfathrebu a recriwtio, mae’r Brifysgol nawr am benodi i swydd newydd Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd a Marchnata Brand, y bydd ei phortffolio o weithgareddau brand yn cynyddu’n sylweddol nifer y ceisiadau i Brifysgol Bangor ac yn gwella ein hadnabyddiaeth brand a’n hunaniaeth gorfforaethol. Gan adrodd i’r Prif Swyddog Marchnata a rhan o Uwch Dîm Rheoli’r Gyfarwyddiaeth, bydd gan y swydd broffil uchel wrth i chi herio meddwl confensiynol yn rhagweithiol ac yn adeiladol gan alluogi i’r Brifysgol gyflawni ei huchelgais o gynyddu recriwtio myfyrwyr ar bob lefel.

Byddwch yn greadigol, gyda’r gallu i arloesi, ac yn dod â phrofiad sylweddol o arweinyddiaeth brand mewn addysg uwch ac yn chwilio am gyfle i dorri’r mowld a datblygu ymgyrchoedd a fydd yn ennill gwobrau.  Byddwch yn gyffyrddus mewn swydd arwain ac yn gyfathrebwr sicr, hyderus a llawn perswâd ac yn rhywun sy’n chwilio am atebion arloesol, gyda dychymyg a chreadigrwydd, ac yn ysbrydoli ymddiriedaeth a pharch ar draws ein cymuned.

Gweld ein safle Cymraeg yma.

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Llun, 27 Mawrth 2023.

Mae Prifysgol Bangor yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein holl staff a’r cyfoethogi a ddaw yn sgil hynny i’n cymuned. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau awyrgylch cynhwysol a chefnogol i bawb sy’n dod atom i weithio. Ein nod yw manteisio ar bob cyfle i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol ar y lefel hon.

Bangor University

View the recruitment website
Any questions?

If you have any questions about your application, please get in touch.

Contacts