Anderson Quigley

Chief People & Inclusion Officer – University of South Wales – CLOSED

Chief People & Inclusion Officer – University of South Wales – CLOSED

Posted on 15 June 2022

Anderson Quigley are pleased to be supporting The University of South Wales on the appointment of the Chief People and Inclusion Officer.

c£105,000

The University of South Wales is one of Britain’s most exciting and ambitious universities. Innovative, thriving and sustainable, we work to build better futures for our students, our communities and our partners economically, socially and culturally.   

We place engagement, collaboration, and partnership working at the heart of everything we do, working alongside business, industry, and the social economy, to address identified needs and achieve the best outcomes for individual learners and organisations. We work in collaboration with industry, researching and innovating to tackle some of the biggest global challenges, from energy and health to security and sustainability. 

In an increasingly dynamic sector, our people are central to our success and with our commitment to providing a safe, welcoming and inclusive community for all colleagues, students, partners and visitors along with our Strategic Equality Plan, now was the time to create this new, executive level position of Chief People and Inclusion Officer. 

Our commitment to equality, diversity and inclusion has been embedded into how we operate as a university and our Chief People and Inclusion Officer, a member of the core Strategy Implementation Group shaping and delivering our 2030 strategy, will provide leadership and expert advice on people and workforce matters. You will lead our work supporting the delivery of organisational outcomes through championing people, work, and the working lives for colleagues across our community.  

In addition to senior experience and credentials in human resources, the role requires a leader with a proven ability to bring contemporary practices to bear on future ways of working and an ability to work with others to drive organisational performance through our people. Importantly, candidates must be aligned to the educational and social mission of our University with a passion for our work, values and communities. 

To find out more about the role please click links below:
Welsh language version
English language version

For a confidential discussion please contact Kiersten Avery on +44(0)7510 384 735; kiersten@andersonquigley.com, or Ed Pritchard on +44(0)7980 817 927; ed@andersonquigley.com.

Your application should be uploaded via the Anderson Quigley website www.andersonquigley.com/candidates using reference AQ1497.

Please complete an equal opportunities monitoring form.

This role is now closed.

 

Prif Swyddog Pobl a Chynhwysiant – Y Rôl

Cyflog cystadleuol – tua £105,000 sy’n gymesur â sgiliau a phrofiad

Mae Prifysgol De Cymru yn un o brifysgolion mwyaf cyffrous ac uchelgeisiol Prydain. Yn arloesol, yn ffyniannus ac yn gynaliadwy, rydym yn gweithio i adeiladu dyfodol gwell i’n myfyrwyr, ein cymunedau a’n partneriaid yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol.

Rydym yn gosod ymgysylltu, cydweithio a gweithio mewn partneriaeth wrth wraidd popeth a wnawn, gan weithio ochr yn ochr â busnes, diwydiant, a’r economi gymdeithasol, i fynd i’r afael ag anghenion a nodwyd a chyflawni’r canlyniadau gorau i ddysgwyr a sefydliadau unigol. Rydym yn gweithio ar y cyd â diwydiant, gan ymchwilio ac arloesi i fynd i’r afael â rhai o’r heriau byd-eang mwyaf, o ynni ac iechyd i ddiogelwch a chynaliadwyedd.

Mewn sector cynyddol ddeinamig, mae ein pobl yn ganolog i’n llwyddiant a gyda’n hymrwymiad i ddarparu cymuned ddiogel, groesawgar a chynhwysol i’n holl gydweithwyr, myfyrwyr, partneriaid ac ymwelwyr ynghyd â’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol, nawr oedd yr amser i greu’r swydd newydd hon ar lefel weithredol, y Prif Swyddog Pobl a Chynhwysiant.

Mae ein hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wedi’i wreiddio yn y ffordd rydym yn gweithredu fel prifysgol a bydd ein Prif Swyddog Pobl a Chynhwysiant, aelod o’r Grŵp Gweithredu Strategaeth graidd sy’n llunio ac yn cyflawni ein Strategaeth 2030, yn darparu arweinyddiaeth a chyngor arbenigol ar bobl a materion gweithlu. Byddwch yn arwain ein gwaith yn cefnogi cyflawni canlyniadau sefydliadol trwy hyrwyddo pobl, gwaith, a bywydau gwaith cydweithwyr ar draws ein cymuned.

Yn ogystal â phrofiad a chymwysterau uwch ym maes adnoddau dynol, mae’r rôl yn gofyn am arweinydd â gallu profedig i ddod ag arferion cyfoes i ddylanwadu ar ffyrdd o weithio yn y dyfodol a’r gallu i weithio gydag eraill i yrru perfformiad sefydliadol trwy ein pobl. Yn bwysig, rhaid i ymgeiswyr fod yn gydnaws â chenhadaeth addysgol a chymdeithasol ein Prifysgol gydag angerdd am ein gwaith, ein gwerthoedd a’n cymunedau.

Byddwch yn atebol i’r Prif Swyddog Gweithredu ac yn aelod craidd o’r tîm Gweithredol, ac o’r Uwch Dîm Rheoli ehangach yn ogystal ag arwain y swyddogaeth Datblygu Sefydliadol.

Mae Datblygu Sefydliadol yn darparu arweiniad strategol i ysgogi a galluogi cyflawniad ein hamcanion craidd, trwy weithgareddau’r adran ei hun a sut mae’n cefnogi ac yn galluogi gweithgaredd ehangach meysydd gweithredol amrywiol y brifysgol, sy’n cynnwys tair Cyfadran Academaidd a naw Cyfadran Gwasanaethau Proffesiynol.

Mae’r adran Datblygu Sefydliadol yn dîm o tua 30, sy’n cwmpasu systemau AD, Partneru Busnes, Adnoddau, Iechyd a Diogelwch, Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant a’r Gyflogres. Mae’n swyddogaeth sy’n edrych tuag allan ac sy’n edrych i’r dyfodol, sy’n ymdrechu i gyflawni’r gorau i’r brifysgol, gan nodi gwelliannau ac arloesiadau i’r agweddau amrywiol ar daith gyfan y cyflogai, gan weithio ar y cyd â chydweithwyr ar draws y sefydliad i wneud hynny.

Mae’r brifysgol ar hyn o bryd yn gweithredu model gweithio hybrid. Fodd bynnag, byddai disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio ar y campws am ran o’r wythnos. Pontypridd fydd eich prif ganolfan, ond byddai disgwyl gweithio ar ein campysau eraill yng Nghasnewydd a Chaerdydd.

Am drafodaeth gyfrinachol cysylltwch Kiersten Avery +44(0)7510 384 735; kiersten@andersonquigley.com, neu Ed Pritchard +44(0)7980 817 927; ed@andersonquigley.com.

I wneud cais ewch i www.andersonquigley.com/candidates gan ddefnyddio’r cyfeirnod AQ1497.

Cwblhewch an equal opportunities monitoring form.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, dydd Llun 18 Gorffennaf 2022.