Penodi Pennaeth Ysgol y Celfyddydau, Diwylliant ac Iaith

Croeso

Croeso a diolch i chi am eich diddordeb yn ein prifysgol.

Mae Bangor yn sefydliad unigryw, Cymraeg o ran iaith ac agwedd, ond yn rhyngwladol o ran natur ac uchelgais. Rydym yn adeiladu ar y cryfderau sydd gennym mewn ymchwil ac addysgu i greu prifysgol ddinesig ffyniannus a hyderus sydd nid yn unig yn gwasanaethu Bangor a’r rhanbarth, ond hefyd yn  wirioneddol drawsnewidiol i Gymru a’r byd.

Mae ein treftadaeth yn ein grymuso; nid yw’n ein cyfyngu.  Rydym wedi creu’r Ysgol Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau newydd sy’n gartref i amrywiaeth gyffrous ac amrywiol o feysydd pwnc sydd wrth wraidd pynciau’r celfyddydau a’r dyniaethau a ddarperir yn y brifysgol. Mae gan yr ysgol amgylchedd ymchwil ac addysgu rhagorol, ac mae hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol i agenda ddinesig y brifysgol ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Bydd ein Pennaeth Ysgol newydd yn canolbwyntio’n gadarn ar greu dyfodol i’r meysydd gwybodaeth pwysig hyn.

Mae hwn yn apwyntiad pwysig i Fangor. Byddwch yn gweithio gyda’r Athro Martina Feilzer a’r Athro Andrew Edwards sy’n arwain Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, a byddwch yn ymuno â thîm brwdfrydig sydd wedi ymrwymo i ddatblygu strategaethau addysgu, ymchwil ac effaith. Mae cyfleoedd sylweddol i’r Pennaeth newydd wneud cyfraniad cadarnhaol iawn i’r brifysgol. Bydd y swydd yn canolbwyntio ar reoli newid a thwf. Bydd gennych broffil uchel yn fewnol ac yn allanol wrth i chi arwain ar ddatblygu a chodi proffil allanol  a darpariaeth academaidd yr ysgol.

Gobeithio eich bod yn rhannu ein dyheadau ac yn gyffrous ynglŷn â’r posibilrwydd o arwain yr ysgol hon.

Yr Athro Iwan Davies
⁠Llywydd ac Is-Ganghellor

Gwybodaeth Amdanom Ni

Cenhadaeth

Sefydliad cryf a hyderus a gydnabyddir yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth am ei bortffolio amrywiol o addysgu ac ymchwil, ac am y profiad unigryw, amlddiwylliannol a chynhwysol y mae’n ei roi i’w staff a’i fyfyrwyr.

Ein Hanes a Heddiw

Sefydlwyd y Brifysgol o ganlyniad uniongyrchol i ymgyrch ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i gael darpariaeth addysg uwch yng Nghymru. Casglwyd arian trwy danysgrifiad cyhoeddus i sefydlu coleg ar lefel prifysgol ym Mangor.  Un o nodweddion pwysig ei sefydlu oedd y cyfraniadau gwirfoddol a roddwyd gan bobl leol, yn cynnwys ymhlith eraill, nifer o ffermwyr a chwarelwyr. Nid oeddent yn gallu fforddio rhoi o’u harian prin, ond gwnaethant hynny er gwaetha’r anawsterau er budd cenedlaethau’r dyfodol.

Sefydlwyd y brifysgol fel Coleg Prifysgol Gogledd Cymru. Agorodd ei drysau ar 18 Hydref 1884 mewn hen westy coetshys gyda 58 myfyriwr a 10 aelod staff.  Darparwyd y graddau gan Brifysgol Llundain tan 1893 pan ddaeth Prifysgol Cymru, Bangor yn un o dri choleg gwreiddiol Prifysgol Cymru.

Mae gan Brifysgol Bangor draddodiad hirfaith o ragoriaeth academaidd, a ffocws cryf ar brofiad y myfyrwyr. Heddiw mae tua 11,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y Brifysgol, ac mae ganddi tua 2000 o staff, mewn pedair ar ddeg o Ysgolion Academaidd mewn tri o Golegau, a nifer o Wasanaethau Proffesiynol yn eu cefnogi Yn ogystal, mae gennym 600 o fyfyrwyr sy’n astudio yng Ngholeg Bangor Tsieina a thua 2400 o fyfyrwyr sy’n astudio rhaglenni a ddilysir yn y Deyrnas Unedig a thramor. Mae gennym dros 150 o glybiau a chymdeithasau yn Undeb y Myfyrwyr a chawsant eu henwi fel y gorau yn y DU yn y WhatUni Student Choice Awards 2018.

⁠Mae’r Brifysgol yn y 40 uchaf yn y Deyrnas Unedig am ymchwil, yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.  Cydnabu’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil fod mwy na thri chwarter ymchwil Bangor naill ai gyda’r orau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol, sy’n well na chyfartaledd prifysgolion y Deyrnas Unedig.

Mae’r canlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr diweddaraf yn rhoi Bangor ymhlith y deg prifysgol orau yn y Deyrnas Unedig am foddhad myfyrwyr ac rydym yn arbennig o falch o’n Safon Aur Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) sy’n tynnu sylw at waith ein staff yn darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol i’n myfyrwyr. Mae cynaliadwyedd yn ganolog i’n holl weithgareddau ac rydym 8fed yn y byd yn yr UI Green Metric.

Addysgu a Dysgu

Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn ansawdd ei haddysg. Ategwyd y dyfarniad hwnnw mewn adolygiad diweddar o’r brifysgol gan Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y Deyrnas Unedig a arweiniodd at y gymeradwyaeth uchaf posib o safonau academaidd y Brifysgol.

Mae myfyrwyr wedi cofrestru ar 324 o raglenni israddedig ac ar 125 o raglenni ôl-radd hyfforddedig. Mae myfyrwyr israddedig wedi cofrestru ar 1,883 o fodiwlau. Cynigir 340 o fodiwlau israddedig trwy gyfrwng y Gymraeg. Caiff Prifysgol Bangor ei chydnabod fel y prif ddarparwr addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghymru.

Strwythur

Mae gweithgareddau academaidd y Brifysgol wedi eu rhannu rhwng tri Choleg:

 • Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes
 • Coleg Gwyddorau’r Amgylchedd a Pheirianneg
 • Coleg y Gwyddorau Dynol

Ymchwil

Mae ymchwil yn ganolog i Brifysgol Bangor; mae’n rhan annatod o’n haddysgu ac mae’n staff academaidd yn angerddol yn ei gylch. Cydnabu Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod mwy na thri chwarter ymchwil Bangor naill ai gyda’r gorau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol a’i fod ar y blaen i gyfartaledd holl brifysgolion y Deyrnas Unedig.

Mae ymchwil mewn Gwyddorau Chwaraeon; Ieithoedd Modern; Cymraeg; Addysg; Ieithyddiaeth; Gwyddorau’r Eigion; Gwyddorau Biolegol; Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth; Seicoleg; Gwyddorau Gofal Iechyd a Gwyddorau Meddygol i gyd wedi eu gosod yn yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae cysylltiad agos rhwng ymchwil ac addysgu: mae bron pob un o’r academyddion ymchwil yn addysgu, gan sicrhau bod ein myfyrwyr yn elwa o’r wybodaeth a grëir gan ein hymchwil.

Cymuned

Mae Canolfan Celfyddydau ac Arloesi y Brifysgol, Pontio, yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau ac adloniant o safon uchel i’r brifysgol a’r gymuned leol, gan hyrwyddo’r iaith Gymraeg a’r diwylliant. Mae gan y Brifysgol Ganolfan Ehangu Mynediad benodol i fod yn ddolen gyswllt hanfodol rhwng y brifysgol a’r gymuned o’i chwmpas. Rydym hefyd wedi ymrwymo i egwyddorion datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang a sicrhau bod ein holl weithgareddau’n adlewyrchu hyn.

Gwybodaeth Bellach

Cliciwch yma i weld yr adolygiad blynyddol a’r cyfrifon diweddar

Yr ysgol

Mae’r Ysgol Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau newydd yn gartref i amrywiaeth gyffrous ac amrywiol o feysydd pwnc sydd wrth wraidd pynciau’r celfyddydau a’r dyniaethau a ddarperir yn y brifysgol. Dyma’r fwyaf o dair ysgol academaidd yng Ngholeg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes ac mae’n gartref i dros 50 o staff academaidd, dros 50 o diwtoriaid a dros 1,200 o fyfyrwyr israddedig, ôl-radd ymchwil ac ôl-radd hyfforddedig. Mae gan yr ysgol amgylchedd ymchwil ac addysgu rhagorol, ac mae hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol i agenda ddinesig y brifysgol ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r ysgol ar flaen y gad yng nghenhadaeth y brifysgol i sefydlu ethos ac amgylchedd gwaith dwyieithog sy’n arwain y byd.

Mae’r ysgol yn cynnwys adrannau academaidd, canolfannau ymchwil ac unedau cysylltiedig ag academaidd bywiog.

Pum adran academaidd:

 • Adran Ysgrifennu Creadigol, Llenyddiaeth Saesneg, Ffilm, Newyddiaduraeth a’r Cyfryngau
 • Adran Ieithyddiaeth, Iaith Saesneg a Dwyieithrwydd
 • Adran Ieithoedd a Diwylliannau Modern
 • Adran Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio
 • Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Wyth canolfan ymchwil:

Tair uned academaidd-gysylltiedig:

 • Sefydliad Confucius
 • Canolfan Iaith Saesneg i Fyfyrwyr Tramor
 • Dysgu Cymraeg y Gogledd Orllewin (Cymraeg i Oedolion)

Mae’r ysgol amrywiol ond rhyng-gysylltiedig hon yn cynnal cymuned o academyddion ac ymarferwyr creadigol rhagorol ac enwog sy’n cynhyrchu ymchwil o’r radd flaenaf ar feysydd cryfder craidd gan gynnwys y Gymraeg, Astudiaethau Celtaidd, Astudiaethau Diwylliannol Rhyngddisgyblaethol, Ysgrifennu Creadigol, Cerddoleg a Chyfansoddi, Perfformio a Ffilm, Ieithyddiaeth a Chynllunio Ieithyddol, Testunau  Materol a Diwylliannau Materol, a Chysylltiadau Diwylliannol ledled Cymru, Ewrop a’r Byd. Cefnogir ein haddysgu a’n hymchwil gan ein harchifau a chasgliadau arbennig eithriadol a’n cyfleusterau llyfrgell a digidol rhagorol ac ymgysylltiad dwfn â’r dyniaethau digidol.

Mae’r ysgol, fel Bangor a’r cymunedau cyfagos, yn ddwyieithog; defnyddir Cymraeg a Saesneg yn gyfartal mewn gohebiaeth, addysgu ac ymarfer creadigol yn yr ysgol.  Yn seiliedig ar ein hunaniaeth ieithyddol a diwylliannol unigryw a’n lleoliad rhyfeddol, mae gan yr ysgol agwedd fyd-eang fwriadol at ymchwil. Mae’n ymgysylltu ag ysgolheigion ledled y byd, yn ymgymryd ag ymchwil gymharol a rhyngwladol a ariennir yn allanol ac mae’n gartref i gymuned o staff a myfyrwyr rhyngwladol. Mae’r ysgol yn cynnig profiad trochol i fyfyrwyr o’r iaith a’r diwylliant Cymraeg, ac mae’n arwain y byd wrth ddarparu modiwlau cyfrwng Cymraeg sy’n canolbwyntio ar y celfyddydau, llenyddiaeth, diwylliant ac iaith.

Mae’r brifysgol a’r ysgol yn rhoi gwerth enfawr ar ein meysydd pwnc, gan amddiffyn swyddogaeth hanfodol y Celfyddydau, Diwylliant ac Iaith yn y gymuned ehangach, lles cymdeithasol ac unigol, ac yn cydnabod ein cyfrifoldeb i sicrhau bod ein gwaith academaidd a’n hymarfer creadigol yn cysylltu â chymunedau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

Gan adeiladu ar ein rhagoriaeth ymchwil, staff cryf a chymuned myfyrwyr, a’n cysylltiadau lleol, mae gennym gynllun uchelgeisiol ar gyfer twf, a’ch arweinyddiaeth chi fyddai’r cynhwysyn hanfodol ar gyfer cefnogi ein huchelgeisiau.

Y rôl

Teitl y rôl: Pennaeth Ysgol y Celfyddydau, Diwylliant ac Iaith
Cyfeirnod swydd: AQ1237
Rheolwr Llinell: Deon Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes
Cyfnod: Parhaol

Amlinelliad o’r swydd

Mae hon yn swydd arweinyddiaeth strategol, gyda’r Pennaeth yn gyfrifol am arweinyddiaeth a rheolaeth academaidd a strategol yr ysgol. Gan weithio’n rhagweithiol gyda’r Dirprwy Is-ganghellor/Pennaeth a Deon y Coleg, cydweithwyr yn yr ysgol, coleg a’r brifysgol yn ehangach bydd deiliad y swydd yn sefydlu gweledigaeth glir ar gyfer cyfeiriad yr Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau a Diwylliannau yn y dyfodol gan ganolbwyntio ar dwf, ansawdd y ddarpariaeth addysgu, gwella profiad myfyrwyr, cynyddu ymchwil a gweithgareddau allanol. Mae’r gallu i gyfathrebu’n Gymraeg yn ddymunol iawn. Fydd cymorth a cefnogaeth i ddysgu’r iaith ar gael i ymgeiswyr sydd ddim yn siarad Cymraeg. Disgwylir i’r ymgeiswyr ddangos dealltwriaeth o ofynion amgylchedd dwyieithog.

Strategaeth, Proffil a Llywodraethu

 • Datblygu gweledigaeth ar gyfer yr ysgol newydd sy’n datblygu ymhellach ei chryfderau hanesyddol mewn Diwylliant a Llenyddiaeth Cymraeg ac Ysgrifennu Creadigol; Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Ieithoedd Modern; Ieithyddiaeth, Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd; Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio; a’r Cyfryngau, Newyddiaduraeth ac Astudiaethau Ffilm.
 • Gweithio’n agos gyda’r coleg i ddatblygu strategaeth briodol i’r ysgol yn unol â strategaeth gyffredinol y brifysgol.
 • Datblygu proffil ymchwil ac addysgu’r ysgol yn y Dyniaethau Digidol.
 • Adeiladu a datblygu uwch dîm rheoli cryf yn yr ysgol.
 • Cymryd rhan flaenllaw ar Fwrdd Rheoli’r Coleg, cadeirio Pwyllgor Rheoli’r Ysgol a phwyllgorau allweddol eraill a chyfrannu at brosesau llywodraethu’r brifysgol trwy fod yn aelod o gyrff ffurfiol eraill.
 • Arwain mentrau i ddenu sylw/cydnabyddiaeth i’r ysgol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
 • ⁠Cymryd cyfrifoldeb dros gydymffurfio cyfreithiol ac asesu a rheoli risg gorfforaethol yn yr ysgol.

Rheoli a Datblygu Adnoddau

 • Sicrhau rheolaeth effeithiol o holl adnoddau’r ysgol, yn cynnwys cyllid, staff, adeiladau, offer a, lle bo’n briodol, eiddo deallusol.
 • Bod yn rheolwr llinell effeithiol i holl aelodau’r ysgol gan gynnwys canolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol.
 • Sicrhau bod y staff yn ymwybodol o Gynllun Strategol yr Ysgol ac yn deall eu cyfrifoldebau unigol eu hunain.
 • Meithrin amgylchedd gwaith sy’n cefnogi lles staff (mae hyn yn cynnwys cydymffurfio ag iechyd a diogelwch a sicrhau lles staff) a chodi ymwybyddiaeth o agenda cynaliadwyedd y brifysgol.
 • Ehangu gweithgareddau trydedd genhadaeth yr ysgol, nodi ffyrdd o amrywio llif incwm yr ysgol gyda’r nod o fod yn fwy cynaliadwy.
 • Cynrychioli’r ysgol gyda rhanddeiliaid allanol a’r gymuned leol, genedlaethol rhyngwladol ac annog staff eraill yn yr ysgol i ddatblygu  cysylltiadau allanol.

Addysgu a Dysgu

 • Hybu’r broses barhaus o wella ansawdd, safonau ac effeithlonrwydd yr holl weithgareddau addysgu a dysgu yn yr ysgol.
 • Cydweithio gyda Chyfarwyddwr Addysgu a Dysgu’r Coleg i sicrhau’r adnoddau a’r seilwaith angenrheidiol i gefnogi pob rhaglen academaidd sydd o fewn cylch gorchwyl yr ysgol.
 • Gweithio gyda Chyfarwyddwr Addysgu a Dysgu’r Coleg i resymoli addysgu ar draws yr ysgol er mwyn osgoi dyblygu a chynyddu effeithlonrwydd.
 • Sicrhau ymarfer gorau wrth gyflwyno cyrsiau trwy ymgorffori arferion llwyddiannus o ysgolion a cholegau eraill ac o sefydliadau y tu allan i’r brifysgol.
 • Annog y gwaith o ddatblygu mentrau strategol mewn addysgu a dysgu ac ehangu cyfranogiad.
 • Nodi cyfleoedd ar gyfer addysgu cydweithredol yn y coleg a chyda cholegau eraill a hyrwyddo gweithgareddau o’r fath.
 • Annog cynyddu’r ddarpariaeth addysgu cyfrwng Cymraeg a’r niferoedd sy’n manteisio arni.
 • Datblygu rhaglenni arloesol a chyffrous sy’n rhychwantu’r Celfyddydau a’r Dyniaethau sy’n ddeniadol i fyfyrwyr.

Ymchwil

 • Cydweithio â Chyfarwyddwr Ymchwil y Coleg a Chyfarwyddwr Effaith ac Ennyn Diddordeb Myfyrwyr y Coleg i ddatblygu a gweithredu Strategaeth Ymchwil a Strategaeth Effaith ac Ennyn Diddordeb i’r ysgol, sy’n gyson â Strategaeth Ymchwil a Strategaeth Effaith ac Ennyn Diddordeb y coleg a’r brifysgol.
 • Cydweithio gyda Chyfarwyddwyr Ymchwil y Coleg a Chyfarwyddwr Effaith ac Ennyn Diddordeb Myfyrwyr y Coleg i sicrhau’r adnoddau a’r seilwaith angenrheidiol i hwyluso mentrau ymchwil llwyddiannus yn yr ysgol.
 • Meithrin cydweithredu yn yr ysgol, ac annog staff yr ysgol i weithio gyda chydweithwyr yn y coleg, gyda cholegau eraill a chyda sefydliadau eraill, yn enwedig o ran sbarduno gweithgareddau amlddisgyblaethol.
 • Sefydlu’r ysgol fel canolfan rhagoriaeth ymchwil.
 • Annog y gwaith o ddatblygu a manteisio ar eiddo deallusol y brifysgol mewn cydweithrediad â Chyfarwyddwr Ymchwil y Coleg.

Myfyrwyr

 • Cyfrannu at ddatblygu mentrau recriwtio myfyrwyr cartref a rhyngwladol er mwyn denu myfyrwyr o’r safon uchaf.
 • Gweithio o fewn strwythurau’r brifysgol gyfan i sefydlu, rheoli a gwella’r gefnogaeth academaidd, lles a bugeiliol i’r myfyrwyr.
 • Cryfhau ein rhaglenni sy’n hwyluso ac annog myfyrwyr i deithio’n rhyngwladol oddi yma ac i Fangor.
 • Gweithredu polisïau cydraddoldeb ac ehangu cyfranogiad y brifysgol ar lefel ysgol.
 • Arwain mentrau yn yr ysgol i gyfoethogi profiad myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr.
 • Arwain mentrau i wella cyflogadwyedd myfyrwyr.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

 • Rhoi cyfle cyfartal i staff a sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth a Chynllun yr Iaith Gymraeg.
 • Hyrwyddo a sicrhau camau gweithredu sy’n dangos ymrwymiad y brifysgol i egwyddorion Athena SWAN a’r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr.
 • Sicrhau bod baich gwaith staff yn gyfartal ac wedi’i ddosbarthu’n deg ymysg y staff, a bod gan y staff academaidd amser a chyfleusterau priodol.

 

GOFYNION PERSONOL

Addysg a Chymwysterau

 • Gradd gyda thystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus
 • Gradd uwch neu PhD

Profiad a Gwybodaeth

 • Hanes o lwyddiant academaidd yng nghyd-destun y Celfyddydau a’r Dyniaethau
 • Hanes cadarn o sgiliau arwain a rheoli pobl, yn cynnwys adeiladu tîm, pennu cyfeiriad a rheoli newid
 • Hanes o ddatblygu gweledigaeth strategol a’i chyflawni’n llwyddiannus yn cynnwys addysgu, ymchwil ac effaith ar lefel israddedig ac ôl-radd
 • Profiad o adeiladu capasiti a gallu staff mewn perthynas ag ysgolheictod ac ymchwil
 • Dealltwriaeth o ymarfer dysgu, addysgu ac asesu rhagorol a’u cyflwyno, a gaiff eu hadlewyrchu mewn metrigau a sgoriau fel TEF
 • Hanes o ymchwil ac effaith rhagorol, gyda thystiolaeth o ennill grantiau, gweithgareddau effaith, a dealltwriaeth o brosesau REF
 • Profiad o adeiladu cysylltiadau cryf ag amrywiaeth eang o randdeiliaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, yn enwedig ym maes Diwydiannau Creadigol
 • Profiad o reoli cyllideb ac adnoddau

Sgiliau a Galluoedd

 • Cyfathrebwr pendant, perswadiol a hyderus sy’n gallu cyflawni canlyniadau trwy weithio’n effeithiol ag eraill
 • Meddu ar y sgiliau ymwneud â phobl i weithredu fel llysgennad effeithiol a chadarnhaol i Brifysgol Bangor bob amser ac mewn cyd-destunau amrywiol
 • Gallu rhwydweithio ac adeiladu cysylltiadau allanol ac yn gyffyrddus i wneud hynny, gyda pharodrwydd i deithio dramor ar ran y brifysgol
 • Lefelau uchel o gymhelliant personol, gwytnwch, diplomyddiaeth a doethineb
 • Tystiolaeth o chwilio am atebion arloesol, gyda’r dychymyg a’r creadigrwydd i ragweld ac ysbrydoli newid
 • Craffter a sgiliau datrys problemau ymarferol
 • Y gallu i ysgogi a datblygu ymddiriedaeth a pharch ar draws y sefydliad. Y gallu i ysgogi a pherswadio amrywiaeth o gydweithwyr, yn enwedig y rhai nad ydyw’n rheolwr llinell arnynt
 • Wedi ymrwymo i egwyddorion ac ymarfer cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Gallu siarad Cymraeg, neu barodrwydd i ddysgu
 • Dealltwriaeth o fanteision gweithio mewn amgylchedd dwyieithog

Telerau’r penodiad

Cynigir y swydd hon fel un llawn-amser a pharhaol. Cytunir ar gyflog priodol gyda’r ymgeisydd a ddewisir.

Bydd yr holl delerau ac amodau eraill yn unol â thelerau ac amodau cyflogaeth safonol y Brifysgol ar gyfer staff academaidd.

Sut i wneud cais

Mae Anderson Quigley yn gweithredu fel ymgynghorydd i Brifysgol Bangor. Cynhelir proses chwilio weithredol gan Anderson Quigley yn ogystal â’r hysbyseb gyhoeddus.

Os hoffech drafod y swydd yn gwbl gyfrinachol, cysylltwch ag Ed Pritchard ar +44(0)7980 817 927, neu Carolyn Coates ar +44(0)7825 871 944. I drafod y cyfle yn Gymraeg, cysylltwch â’r Athro Syr Deian Hopkin ar +44(0)7711 155 720.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, dydd Llun 22 Tachwedd 2021.

Gellir gwneud ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg a dylent gynnwys:

 • CV llawn.
 • Llythyr atodol (dim mwy na 3 tudalen) yn nodi eich diddordeb yn y swydd a manylion am sut rydych chi’n cyflawni’r gofynion personol.
 • Nodwch fanylion eich cyflog cyfredol ac enwau a chyfeiriadau dau ganolwr. Ni fyddwn yn cysylltu â chanolwyr tan y camau olaf ac nid heb ganiatâd yr ymgeiswyr ymlaen llaw.
 • Llenwch Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal.

Dylid uwchlwytho y cais i www.andersonquigley.com/candidates gan ddefnyddio’r cyfeirnod AQ1237.

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i greu amgylchedd cefnogol a chynhwysol i’n holl fyfyrwyr, staff a phartneriaid. Ein nod yw manteisio ar bob cyfle i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a dathlu sut y bydd hynny’n cyfoethogi ein cymuned.

Amserlen

Dyddiad cau: hanner dydd, ddydd Llun 22 Tachwedd 2021
Rhestr hir: Dydd Mawrth 30 Tachwedd 2021
Cyfweliadau Rhagarweiniol gydag AQ: Dydd Iau 2 – Dydd Mercher 8 Rhagfyr 2021
Rhestr fer: Dydd Llun 13 Rhagfyr 2021
Cyfweliadau Terfynol y Panel: Dydd Mawrth 11 Ionawr 2022