Penodi Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr

Croeso

Annwyl Ymgeisydd,

Rydyn ni’n un gymuned: ni ydy’r Met Caerdydd uchelgeisiol a chystadleuol.

Diolch am fynegi diddordeb i fod yn Gadeirydd nesaf Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Met Caerdydd).

Cawsom ein henwi’n ddiweddar gan y Times a’r SundayTimes yn Brifysgol Orau Cymru 2021, a rydyn ni wedi gweld dros y 12 mis diwethaf gynnydd yn lefelau recriwtio myfyrwyr a’n bod wedi codi’n safle yn sylweddol yn yr holl dablau cynghrair. Yn dilyn yr hyn fu’n flwyddyn heriol i lawer, rydyn ni nawr yn edrych i’r dyfodol. Mae ein ceisiadau wedi cynyddu 16% ers llynedd, ein trosiant yn £110 miliwn ac mae gennym un o’r Ysgolion Technolegau sy’n tyfu gyflyma yn y DU.

Yn diweddar, lansion ni dair Academi Byd-Eang i symud ein haddysg a’n hymchwil rhyngwladol, rhyngddisgyblaethol a dylanwadol yn ei blaen i fynd i’r afael â sialensiau byd-eang yn y meysydd hyn: Iechyd a Pherfformiad Dynol; Gwyddorau Bwyd a Diogelwch; a Dylunio Dynol-ganolog. Mae ein buddsoddi a’n gweithgaredd/addasu parhaus wedi’n gosod mewn sefyllfa gref i wireddu ein huchelgais o fod ymhlith y 50 prifysgol orau.

I gyflawni hyn, rydyn ni angen Cadeirydd ysbrydoledig, fydd yn gyfrifol am arwain Bwrdd y Llywodraethwyr i gyflawni ei rôl i lunio cymeriad a strategaeth Met Caerdydd, gan gynorthwyo a dal y weithrediaeth i gyfri a sicrhau trefn lywodraethol effeithiol ac archwilio holl weithgaredd y Brifysgol.

Gwella profiad myfyrwyr sydd wrth wraidd ein strategaeth a yrrir gan werthoedd. Ym Met Caerdydd, rydyn ni wedi sefydlu amgylchedd cyfoethog sy’n parchu a gwerthfawrogi creadigrwydd. Mae ein dull unigryw a llwyddiannus o fynd ati i ystyried rhyngwladoli yn ein galluogi i argymell amrywiaeth gan ein bod eisoes mewn sefyllfa gadarn. Rydyn ni gyd wedi ymrwymo i hyrwyddo rhyddid academaidd. Mae ein hagwedd a’n disgwyliadau, ein hymchwil a’n meddylfryd yn blaenoriaethu blaengaredd. Arferion ein staff talentog a’n myfyrwyr sy’n gyrru’r pedwar gwerth ac fe hoffem ni weld hyn yn cael ei adlewyrchu ymhellach yng ngwerthoedd ac arferion ein Cadeirydd.

Bydd gennych hanes blaenorol o arwain uwch swyddogion ac arweinyddiaeth anweithredol; byddwch yn gyfathrebwr/wraig effeithiol, yn gallu deall materion cymhleth ac arwain y Bwrdd mewn modd sy’n annog cyfraniad, dadl a sicrhau consensws. Yn unigolyn trefnus, yn gallu meddwl yn strategol, byddwch yn rheoli cysylltiadau cymhleth yn ddoeth ac yn ddiplomyddol, yn gallu tynnu ar eich sgiliau trafod a pherswadio.  Os ydy hyn o ddiddordeb i chi, bydden ni wrth ein bodd clywed gennych.

Cewch ragor o wybodaeth am Met Caerdydd ar y safle hwn a byddai ein ymgynghorwyr yn Anderson Quigley yn hapus i drafod y rôl gyda chi yn gyfrinachol.

Yn gywir,

Yr Athro Cara Aitchison
Llywydd ac Is-Ganghellor

Gwybodaeth amdanon ni

Trosolwg

Mae ffocws portffolio academaidd Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar ymarfer ac ar addysg ac ymchwil a gydnabyddir yn broffesiynol. Mae ein rhaglenni a addysgir yn cyd-redeg ag agenda ymchwil a blaengaredd y Brifysgol ac yn effeithio ar ystod eang o feysydd ar draws celf a dylunio, busnes a rheoli, addysg a pholisi cymdeithasol, chwaraeon a gwyddorau iechyd a gwyddorau digidol a data, cynllunio gyda chymorth chyfrifiadur a thechnolegau peirianyddol.

Yn gyfredol, mae gan y Brifysgol tua 11,500 o fyfyrwyr wedi’u lleoli ar ddau gampws yng Nghaerdydd a bron i 9,000 o fyfyrwyr trawswladol yn astudio graddau Met Caerdydd mewn sefydliadau partner mewn 15 o wledydd o gwmpas y byd. Daw’r myfyrwyr o dros 100 o wledydd ac ymhlith ein myfyrwyr wedi’u lleoli yng Nghaerdydd mae 50% yn dod o Gymru, mae 17% yn rhyngwladol , mae 54% yn ferched, 37% yn hanu o gymdogaethau isel eu cyfranogiad yn y DU ac mae dros 25% yn astudio ar gyfer graddau ôl-radd.

Wedi profi newid sylweddol yn ddiweddar, mae’r Brifysgol mewn sefyllfa ariannol gref gyda cynnydd yn y trosiant o’r £98miliwn yn 2015/16 i £107miliwn yn 2019/20. Mae generadu swm sylweddol o arian yn cynnwys dros £13miliwn yn 2018/19 ac £8.6miliwn yn 2019/20, yn parhau i alluogi’r Brifysgol i fuddsoddi yn amgylchedd a chyfleusterau ei gampysau ac ar hyn o bryd mae Cynllun Cynhwysfawr yn cael ei ddatblygu ar gyfer byd ôl-Covid a rhaglen o drawsnewid yn sicrhau bod cymuned, iechyd a llesiant yn greiddiol i’r ddau gampws.

Mae ein Prifysgol wedi tyfu ac wedi arallgyfeirio dros y tair blynedd diwethaf drwy ddatblygu 40 o raglenni gradd newydd ac ail-ddilysu dros 30 o raglenni sydd eisoes yn bodoli er mwyn diwallu galwadau myfyrwyr ac anghenion cyflogwyr. Ymhlith y rhaglenni newydd ceir ystod o ddarpariaeth ym maes cyfrifiadura, peirianneg, roboteg a gwyddor data a welodd yr Ysgol Dechnolegau yn tyfu ers ei lansiad ym mis Chwefror 2018, lle mae bron i 1,000 o fyfyrwyr yn astudio ar hyn o bryd.

Ynghyd â rhaglenni newydd ym maes addysg gychwynnol athrawon, y gyfraith, plismona a phensaernïaeth ac yng ngwyddorau iechyd a phroffesiynau iechyd cysylltiol, a llawer ohonyn nhw’n cynorthwyo ymateb i a gwella o Covid-19 , mae’r Brifysgol wedi datblygu o ran ei sgôp, graddfa a’i henw da, tra’n cadw’n ffyddlon at ei gwreiddiau. Mae ein myfyrwyr yn cyrraedd erbyn hyn gyda thariff mynediad ail uchaf holl brifysgolion Cymru ac rydyn ni’n parhau i fod y brifysgol gyda’r canran uchaf o fyfyrwyr o Gymru o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn gymdeithasol ac economaidd, yn ôl dau chwartel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.

Cynllun Strategol

Mae gwreiddiau Met Cymru yng Nghymru tra’n cynnig addysg seiliedig ar ymarfer gyda gogwydd broffesiynol i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd. Mae ein Cynllun Strategol 2017/18 i 2022/23 yn amlygu ein hymrwymiadau i addysg, ymchwil a blaengaredd a gynhelir mewn partneriaeth â’n myfyrwyr, llywodraethau, busnes a diwydiant gyda manteision diriaethol i unigolion, i’r gymdeithas a’r economi. Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle i wireddu eu potensial llawn i wneud cyfraniadau nodedig fel graddedigion i’w cenedlaethau eu hun ac i genedlaethau’r dyfodol drwy dwf economaidd cynaladwy a chydlyniant cymdeithasol ar gyfer ein dinas, Cymru a’r byd ehangach.

Mae ein strategaeth wedi’i seilio ar ein gwerthoedd sef creadigrwydd, amrywiaeth, rhyddid a blaengaredd a thrwy ddatblygu partneriaethau y gellid ymddiried ynddyn nhw sy’n creu trawsnewidiad addysgol, ymchwil dylanwadol, twf economaidd cynaladwy, cydlyniant cymdeithasol, iechyd a llesiant.

Yn ychwanegol at ein henw da ym maes addysg, mae ein henw da ym maes ymchwil wedi cynyddu yn ddiweddar a barnwyd bod ein hymchwil o’r ansawdd uchaf ymhlith prifysgolion modern (‘ôl-92’) yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y DU (REF 2014). Mae’r synergedd rhwng ein haddysgu, ymchwil a blaengaredd yn cael eu datblygu ymhellach, yn cynnwys drwy greu ein Academïau Byd Eang sydd newydd eu lansio.

Mae saith blaenoriaeth yn ein Cynllun Strategol a gafodd ei adnewyddu yn ddiweddar ynghanol tymor yr hydref 2020. Byddwn yn parhau i:

 • Wella ansawdd a chanlyniadau addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr drwy gyflenwi ‘EDGE’ met Caerdydd a fydd yn galluogi pob myfyrwyr i ddatblygu sgiliau moesegol, digidol, byd eang ac entrepreneuraidd
 • Cynyddu poblogaeth ein myfyrwyr drwy ymestyn ein ffiniau daearyddol, arallgyfeirio portffolio ein rhaglen a gwella ein partneriaethau gyda chyflogwyr a rhan-ddeiliaid.
 • Ffocysu ar ehangu Ysgol newydd Technolegau Caerdydd drwy ddefnyddio cymysgedd unigryw’r Ysgol o ddisgyblaethau i gynnig addysg, ymchwil a blaengaredd sy’n mynd i’r afael â galwadau myfyrwyr ac anghenion cyflogwyr ym maes technoleg ddigidol a smart, gwyddorau data a gwybodeg, electroneg a pheirianneg robotig i godi proffil rhyngwladol Cymru o ran creadigrwydd, cynaladwy a thechnoleg.
 • Adeiladu ar ein sefyllfa fel Prifysgol fodern y DU sydd â‘r ymchwil uchaf ei ansawdd (REF 2014), er mwyn datblygu ein henw da drwy arallgyfeirio incwm, cynnal maint a ffocysu ar ddatblygiad a chymorth hir-dymor i staff, yn cynnwys cynnydd systematig mewn ansawdd allbwn ymchwil, gwerth ac effaith ymchwil a blaengaredd drwy’r Academïau Byd-eang.
 • Adeiladu ac atgyfnerthu ein cysylltiadau byd-eang drwy gysylltu â phrifysgolion partner, sefydliadau a phobl o gwmpas y byd, cynhyrchu ymchwil gyda pherthnasedd a dylanwad byd-eang; a myfyrwyr graddedig fel dinasyddion byd-eang a fydd yn arweinwyr yn eu cymunedau ble bynnag maen nhw’n byw.
 • Adeiladu ar ein gwaith cenhadaeth dinesig yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.
 • Gwella ein his-adeiledd digidol i gynorthwyo addysgu, dysgu a gweithgaredd cyd-gwricwlaidd ar-lein ôl-Cofid er mwyn cynorthwyo i gynnal amgylchedd dysgu lle cydnabyddir bod darpariaeth hyblyg o’r pwys mwyaf.

Campysau’r Brifysgol

Mae gan Met Caerdydd ddau gampws, Cyncoed a Llandaf; y ddau yn cynnig amgylcheddau rhagorol i weithio, astudio ac ymlacio ynddyn nhw a llecynnau gwyrdd a choedlannau o’u hamgylch sy’n ategu pwyslais y Brifysgol ar iechyd a llesiant.

Lleolir Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd ac Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd ar gampws Cyncoed. Mae’r campws yn cynnig cyfleusterau chwaraeon nodedig yn adlewyrchu enw da’r Brifysgol fel un o brifysgolion blaenllaw Cymru ar gyfer chwaraeon elît ac ehangu cyfranogiad mewn chwaraeon. Ceir yno hefyd ganolfan awyr agored, ffreutur mawr, neuaddau preswyl, siop ar y safle, barrau coffi ac mae’n gweithredu fel prif swyddfa Undeb y Myfyrwyr ac Athletau.

Ar gampws Cyncoed hefyd mae NIAC, y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol. Mae’r ganolfan yn llawn cyfarpar o safon rhyngwladol a lle eistedd ar gyfer 690 o wylwyr. Defnyddir NIAC gan fyfyrwyr ar gyrsiau chwaraeon, clybiau myfyrwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol. Mae cyrff llywodraethol maes chwaraeon, yn cynnwys Athletau Cymru a Phêl-rwyd Cymru. Mae gwasanaethau meddygaeth Chwaraeon hefyd wedi’u lleoli o fewn NIAC gan gynnig ffisiotherapi a thylino chwaraeon. Defnyddir NIAC i groesawu digwyddiadau mawr a, thu allan i galendr y campau, mae’n ddigon hyblyg i droi’n Ganolfan Cynadleddau.

Mae Campws Llandaf yn gartref i Ysgol Reoli Caerdydd, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ac Ysgol Dechnolegau Caerdydd a sefydlwyd yn ddiweddar. Gyda miliynau o bunnoedd wedi’u buddsoddi yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd, yn ogystal â chynnydd mewn cyfleusterau dysgu heb eu hail ar gyfer ein myfyrwyr, mae’r campws yn cynnig campfa a chyfleusterau chwaraeon, swyddfeydd Undeb y Myfyrwyr, siop ar y safle, barrau coffi a ffreutur mawr. Lleolir y campws tua dwy filltir o ganol y ddinas wedi’i amgylchynu gan barciau, caeau chwarae, Afon Taf ac Eglwys Gadeiriol hanesyddol Llandaf.

Cynllunnir buddsoddiad sylweddol ar gyfer y ddau gampws; adeiladau academaidd newydd a rhagor o adnoddau chwaraeon ac iechyd wedi’u cynllunio ar gyfer Campws Cyncoed a sefydlu canolfan newydd Gwasanaethau Myfyrwyr cyfun ar gampws Llandaf. Mae cynlluniau ar y gweill hefyd i ddatblygu uwch-lwybr beiciau mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd – lleolir yr uwch-lwybr ar hyd derfynau Campws Llandaf a bydd yn ymestyn i ganol y ddinas ac ymlaen i Fae Caerdydd ac yna bydd canol y campws yn cael ei wneud yn ardal i gerddwyr yn unig er mwyn gwella iechyd, llesiant a’r amgylchedd.

Strwythur a’r Drefn Lywodraethol

Y Corff Llywodraethol

Lluniwyd cyfansoddiad Prifysgol Metropolitan Caerdydd o dan Ddeddf Diwygio Addysg 1988 (diwygiedig) sy’n darparu ar gyfer penodi Bwrdd Llywodraethol gyda chyfrifoldeb am gymeriad a chenhadaeth addysgol y Sefydliad a goruchwylio ei weithgareddau.

Mae gan y Bwrdd Llywodraethol ddyletswydd i lywodraethu Prifysgol Metropolitan Caerdydd er mwyn cyflawni a datblygu ei hamcanion sylfaenol o addysgu, dysgu, gwneud ymchwil a gweithgareddau cysylltiol. Swyddogaeth y Bwrdd ydy ystyried a chymeradwyo cynllun strategol Prifysgol Metropolitan Caerdydd sy’n gosod nodau ac amcanion academaidd Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac i oruchwylio’r strategaethau ariannol, corfforol a staffio sydd eu hangen i’w gyflawni.

Mae Pwyllgor Trefn Lywodraethol ac Enwebiadau Prifysgol Metropolitan Caerdydd bob amser yn hapus i glywed gan aelodau ‘r cyhoedd sydd â diddordeb mewn trefn lywodraethol prifysgol.  Gellir cael manylion am waith y Bwrdd Llywodraethol a chyfleoedd i ymaelodi gan Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc y Bwrdd Llywodraethol (ceir y manylion cyswllt isod).

Llywodraethwyr Annibynnol

 • Mr Nick Capaldi (Cadeirydd), Prif Weithredwr Cyngor y Celfyddydau Cymru
 • Dr Chris Turner (Is-Gadeirydd), Cyn-Gofrestrydd Academaidd a Chyfarwyddwr Llywodraethu a Chydymffurfiaeth, Prifysgol Caerdydd
 • Ms Sheila Hendrickson-Brown
 • Mr U Hussain MBE (Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio), Prif Swyddog Cyllid, Heddlu De Cymru
 • Ms Ruth Marks MBE
 • Mr Paul Matthews
 • Yr Athro Myra Nimmo
 • Ms Menai Owen-Jones
 • Mr Scott Waddington, Cyn Brif Weithredwr, S.A. Brain
 • Mr David Warrender, Prif Weithredwr a Sylfaenydd Innovation Point

Llywydd ac Is-Ganghellor

 • Yr Athro Cara Aitchison

Llywodraethwr y Bwrdd Academaidd

 • Dr Katie Thirlaway (Dirprwy Ddeon, Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd)

Myfyrwyr-Lywodraethwyr

 • Mr Midhun Pavuluri (Llywydd Undeb y Myfyrwyr)
 • Miss Keira Davies (Is-Lywydd Undeb y Myfyrwyr)

Llywodraethwyr a Gyfetholwyd

 • Denn Yearwood, Rheolwr Prosiect, Gwasanaethau Gwella Busnes (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol)
 • Dr M James, Uwch Ddarlithydd Ysgol Reoli Caerdydd (staff academaidd)
 • Mr G Davies, Cadeirydd Bwrdd Undeb Rygbi Cymru

Aelodau Allanol a Gyfetholwyd ar y Pwyllgor Archwilio

 • Mr A Piper, Cyn Asiant Banc Lloegr yng Nghymru
 • Ms L Winstone, Pennaeth Archwiliad Mewnol, Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol

Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc i’r Bwrdd Llywodraethol

Y Rôl

Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

Cyfeirnod Y Swydd: AQ1077

Diben y Brifysgol ydy cynnig addysg yn seiliedig ar ymarfer uchel ei ansawdd, ymchwil a blaengaredd mewn partneriaeth gyda’n myfyrwyr a diwydiant. Drwy gydweithio a thrwy hyrwyddo creadigrwydd ac amrywiaeth, mae Met Caerdydd wedi ymrwymo i alluogi pob myfyriwr i wireddu eu potensial llawn.  Rydyn ni’n hyrwyddo Creadigrwydd, Amrywiaeth, Rhyddid a Blaengaredd.

Dyfarnodd y Times a’r Sunday Times mai Met Caerdydd oedd Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru yn 2021.

Y RȎL

Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr sy’n gosod y tôn ar gyfer cyflenwi’n effeithiol y llywodraethu a throsolwg strategol yn y Brifysgol. Y Cadeirydd sy’n gyfrifol am arweinyddiaeth Corff Llywodraethol y Brifysgol, gan sicrhau bod y corff a’i bwyllgorau yn cydweithio’n effeithiol.

Bydd y Cadeirydd yn sicrhau, ymhlith pethau eraill, drwy berthynas waith dda gyda Chadeiryddion Pwyllgorau’r Bwrdd Llywodraethol, bod busnes y Pwyllgor yn cael ei gynnal yn y modd priodol yn effeithlon ac effeithiol a bod adroddiadau rheolaidd a boddhaol yn cael eu cyflwyno i’r Bwrdd Llywodraethol.

Bydd y Cadeirydd yn sicrhau bod Bwrdd y Llywodraethwyr yn gweithredu yn unol ag offerynnau ac erthyglau’r Brifysgol a gyda rheolau a rheoliadau mewnol y Brifysgol a dylai geisio cael cyngor Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc Bwrdd y Llywodraethwyr os bydd unrhyw ansicrwydd.

Bydd y Cadeirydd yn sicrhau bod Bwrdd y Llywodraethwyr yn ymarfer cyd-gyfrifoldeb, sef bod penderfyniadau yn cael eu gwneud yn gorfforaethol gan yr holl aelodau’n gweithredu fel corff. Bydd y Cadeirydd yn meithrin dadl adeiladol a sialens effeithiol, annog consensws a sicrhau bod pwyllgorau yn cael eu cynnal yn briodol.

Mae disgwyl i’r Cadeirydd gynnal safonau uchaf trefn lywodraethu, gan sicrhau bod Egwyddorion Nolan ar Fywyd Cyhoeddus yn cael eu hymgorffori ymhob agwedd o weithgareddau’r Llywodraethwyr.

Mae Met Caerdydd wedi ymrwymo i weithredu i hyrwyddo cydraddoldebau ac amrywiaeth a bydd disgwyl i’r Cadeirydd i gymryd yr awenau i sicrhau bod dull y Brifysgol o fynd ati yn gyfiawn, yn flaengar ac yn edrych i’r dyfodol.

Mae’r crynodeb canlynol yn cynnig trosolwg i gyfrifoldebau allweddol y Cadeirydd.

 Arweinyddiaeth, llywodraethu a throsolwg ;

 • Cadeirio cyfarfodydd y Bwrdd, gan ddarparu arweinyddiaeth ac ymglymiad, gan sicrhau bod yr holl aelodau yn gallu cyfrannu’n llawn ac effeithiol;
 • Sicrhau bod y Bwrdd yn cydymffurfio â’i oblygiadau fel Elusen a bod mecanweithiau priodol yn bodoli er mwyn sicrhau rheolaeth ariannol;
 • Sicrhau bod aelodau’r Bwrdd wedi ymrwymo i ymddwyn yn unol â safonau derbyniol bywyd cyhoeddus sy’n golygu dyletswydd, anhunanoldeb, integriti, gwrthrychedd, atebolrwydd a stiwardiaeth, bod yn agored, gonestrwydd, arweinyddiaeth a pharch;
 • Arwain y Bwrdd yn natblygiad cynllun strategol y Brifysgol;
 • Sicrhau bod y myfyrwyr sy’n aelodau yn derbyn y gefnogaeth angenrheidiol i gyfrannu’n effeithiol ym musnes y Bwrdd;
 • Sicrhau cydbwysedd priodol awdurdod rhwng y corff llywodraethu a’r weithrediaeth;
 • Arwain ar recriwtio llywodraethwyr, datblygu bwrdd a chynllunio olyniaeth a sicrhau bod aelodaeth y Bwrdd yn cynnwys ystod o sgiliau, profiad ac arbenigedd er mwyn cyflawni ei gyfrifoldebau dros lywodraethu’r Brifysgol yn dda;
 • Sicrhau bod pob aelod newydd o’r Bwrdd yn derbyn hyfforddiant sefydlu priodol a chymorth i gyflawni eu rolau;
 • Ymglymu’n llawn yn y broses o benodi Is-Ganghellor newydd, os bydd angen hyn;
 • Sicrhau bod y Bwrdd yn cynnal adolygiadau rheolaidd, llawn a thrylwyr o’i berfformiadau a’i effeithiolrwydd ei hun ac o’i bwyllgorau;
 • Ymglymu â phroses y Bwrdd ar gyfer penodi Canghellor y Brifysgol a chynorthwyo’r Canghellor wrth gynnal ei (d)dyletswyddau. 

Perthynas waith effeithiol  

 • Cynnal trosolwg o fusnes Pwyllgorau’r Bwrdd er mwyn cydlynu a monitro cynnydd busnes y Bwrdd ac i sicrhau bod adroddiadau priodol yn cael eu hysgrifennu;
 • Cynnal neu fynychu digwyddiadau staff, myfyrwyr neu gyn-fyfyrwyr drwy wahoddiad;
 • Cwrdd ag aelodau’r Bwrdd yn unigol yn flynyddol i drafod eu cyfraniad, derbyn adborth a chynnig cyfarwyddyd os oes angen;
 • Ymglymu â phwyllgorau’r Bwrdd yn ôl yr angen;
 • Cynorthwyo’r Weithrediaeth drwy ymuno â phanelau recriwtio a dethol ar gyfer uwch staff yn ôl yr angen.

Gweithio gyda’r Is-Ganghellor

 • Bydd y Cadeirydd yn ceisio sefydlu perthynas waith adeiladol a chefnogol ond heriol gyda’r Is-Ganghellor, gan gydnabod yr ymwahanu priodol rhwng llywodraethu ac uwch reolwyr;
 • Cynorthwyo, yn cynnwys herio a thrafod y weledigaeth sy’n dod i’r amlwg dan arweiniad yr Is-Ganghellor a thîm y Weithrediaeth;
 • Cynnal gwerthusiad blynyddol o berfformiad yr Is-Ganghellor.

Cynorthwyo proffil allanol y Brifysgol

 • Sicrhau bod gan y Brifysgol gysylltiadau da ac ymatebol gyda grwpiau rhanddeiliaid allweddol.
 • Cynrychioli’r Bwrdd a’r Brifysgol yn allanol, yn cynnwys gweithgareddau ar draws y sector;
 • Gweithredu fel llysgennad ac fel llefarydd positif ar gyfer y Brifysgol;
 • Cynnal neu fynychu ystod o ddigwyddiadau yn y Brifysgol neu’n allanol, yn cynnwys seremoni graddio a seremoni wobrwyo.

Y PERSON

Arweinyddiaeth

 • Arweinyddiaeth lwyddiannus o sefydliadau cymhleth mawr yn y sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol;
 • Dull clir ond colegol o fynd at arweinyddiaeth a fydd yn ennyn parch aelodau eraill y Bwrdd, aelodau staff, myfyrwyr ac aelodau Gweithrediaeth y Brifysgol a chymuned ehangach y Brifysgol;
 • Y mewnwelediad, y profiad a’r sgiliau personol i sefydlu perthynas gref, adeiladol gyda’r Is-Ganghellor ac aelodau’r Bwrdd.

Priodoleddau personol

 • Yr egni, yr awydd, y brwdfrydedd a’r ymrwymiad i arwain y Bwrdd;
 • Arddangos ymrwymiad cryf i Addysg Uwch a gwerthoedd, nodau ac egwyddorion canllaw Prifysgol Metropolitan Cymru. Ymrwymiad personol i gyd-fanteisio ar bwerau trawsffurfiadol prifysgol a dealltwriaeth o bwysigrwydd penderfyniadau positif sy’n effeithio ar brofiad myfyrwyr;
 • Sgiliau ysgrifenedig a llafar ardderchog i farnu’n annibynnol;
 • Integriti personol a’r gallu i farnu’n annibynnol;
 • Y gallu i sefydlu cysylltiadau, dylanwadu a pherswadio ystod o randdeiliaid mewnol ac allanol yn cynnwys staff a myfyrwyr;
 • Ymrwymiad cryf amlwg i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad.

Gwybodaeth a phrofiad

 • Profiad cyfredol o lywodraethu corfforaethol da;
 • Profiad o fod yn aelod anweithredol o Fwrdd;
 • Gallu profedig i ddadansoddi gwybodaeth strategol ac ariannol cymhleth;
 • Profiad a gallu profedig o reoli a chynorthwyo arweinwyr sefydliadau ar y lefel uchaf;
 • Gwerthfawrogiad o a chymorth i ymrwymiad hanesyddol a parhaus y Brifysgol i Gymru, ei diwylliant a’i hiaith;
 • Gallu profedig i gadeirio cyfarfodydd cymhleth, annog deialog agored, gwahanol safbwyntiau a sicrhau consensws.

I gael gweld Strwythur Sefydliadol y Weithrediaeth, cliciwch yma-here.

Gorchmynion Sefydlog

I gael gweld dogfennau megis Gorchmynion Sefydlog Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Erthyglau Llywodraethu, neu Offeryn Llywodraethu, ewch i:

https://www.cardiffmet.ac.uk/about/structureandgovernance/Pages/GoverningBody.aspx

Telerau'r penodiad

Yr ymrwymiad amser disgwyliedig ydy 4-6 diwrnod y mis.

Nod Met Caerdydd ydy dychwelyd i gynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb.  Bydd amserlen cyfarfodydd yn cynnwys 4-6 cyfarfod ynghyd â Phwyllgorau (yn gyffredinol mae pob pwyllgor yn cwrdd 3-4 gwaith y flwyddyn) ynghyd â a dyddiau i ffwrdd.

Mae rôl y Cadeirydd yn un ddi-dâl.

Sut i wneud cais

Mae Anderson Quigley yn gweithredu fel ymgynghorydd i Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Cynhelir proses chwiliad ar lefel uwch-weithredwyr gan Anderson Quigley yn ogystal â’r hysbysebion cyhoeddus.

Os hoffech drafod y rôl yn gwbl gyfrinachol, cysylltwch â’n ymgynghorwyr yn Anderson Quigley: Elliott Rae ar +44(0)7584 078 534, Helene Usherwood ar +44(0)7719 322 669 neu Carolyn Coates ar +44(0)7825 871 944.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy canol dydd, Ddydd Mawrth, Mai 4ydd 2021.

Dylai ceisiadau gynnwys:

 • CV llawn.
 • Llythyr eglurhaol (uchafswm o dair tudalen) yn datgan eich diddordeb yn y rôl a manylion o’r modd yr ydych yn cyfateb i’n meini prawf o ran gwybodaeth a phrofiad sydd yn y manyleb person.
 • Cofiwch gynnwys enwau a chyfeiriad e-bost dau ganolwr, naill ai yn eich CV neu’ch llythyr eglurhaol. Ni fyddwn yn cysylltu â’r canolwyr tan y camau olaf, heb ganiatâd blaenorol yr ymgeiswyr.
 • Defnyddiwch y ddolen gyswllt ganlynol i gwblhau’r ffurflen ganlynol ar-lein sef Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal .

Dylid lanlwytho ceisiadau cyflawn ar  www.andersonquigley.com/candidates gan ddefnyddio’r cyfeirnod  AQ1077